10th [2005] Organizing Committee

General Chair

TingAo Tang (Fudan Univ., China)

General Co-Chairs

Jason Cong (UCLA, USA)
Richard M M. Chen (City Univ. of Hong Kong)
Masaharu Imai (Osaka University)

Technical Program Co-Chairs

Xianlong Hong (Tsinghua Univ., China)
C.K. Cheng (UCSD, U.S.A)
Hidekazu Terai (Ritsumeikan Univ., Japan)
Tony Ma (Synopsys)
YounLong Lin (Tsinghua Univ., Hsinchu)

Tutorials Co-Chairs

Xiaobo Sharon Hu (Univ. of Notre Dame)
Lei He (UCLA, U.S.A)

Finance Co-Chair

Xuelei Lin (Fudan Univ., China)

Publicity Co-Chair

Huihua Yu (Fudan Univ. China)

Publication Co-Chair

Rongzheng Zhou (Fudan Univ., China)

Visa Application Assistance Chair

Jianguo Feng (Foreign Affair Office, Fudan Univ., China)

Design Contest Co-Chairs

Xiaoyang Zeng (Fudan Univ., China)
Makoto Ikeda (Univ. of Tokyo)
Lin Yang (Legend Silicon, U.S.A)

Exhibition Chair

Ding Li (Asian Information)

Local Arrangement Chair

Jianzhong Zhao (Shanghai IC Industry Association)

Advisory Committee

Ernest Kuh (UC , Berkeley)
Omar Wing (Columbia Univ., USA)
Yangyuan Wang (Peking Univ., Beijing)
Qianling Zhang (Fudan Univ., Shanghai)
Representatives from ASP-DAC, DAC

Industrial Sponsorship Co-chair

David Chen (IDT Corp)

Secretary General

Huihua Yu (Fuidan University, China)
Tong Jing (Tsinghua University)
Last Updated on: 1 19, 2009