15th [2010] Organizing Committee

General Chair

Youn-Long Lin (National Tsing-Hua University)

Past Chair

Kazutoshi Wakabayashi (NEC)

GC Secretary

Juinn-Dar Huang (National Chiao-Tung University)

Technical Program Chair

Shinji Kimura (Waseda University)

TPC Vice Co-Chair

Hyunchul Shin (Hanyang Univ.,Korea)
Jing-Jia Liou (National Tsing-Hua University)

University LSI Design Contest Chair

Jiun-In Guo (National Chung-Chen University)

Designer's Forum Chair

Ing-Jer Huang (National Sun-Yat-Sen University)

Student Forum Chair

Ting-Chi Wang (National Tsing-Hua University)

Tutorial Chair

Jiun-Lang Huang (National Taiwan University)

Publication Chair

Wai-Kei Mak (National Tsing-Hua University)

Publicity Chair

Hung-Ming Chen (National Chiao-Tung University)

Industry Liaison Chair

Lih-Yih Chiou (National Cheng-Kung University)

Secretariat

Clara Wu (Industrial Technology Research Institute)
Elodie Ho (Industrial Technology Research Institute)
Doris Chiang (Industrial Technology Research Institute)
Last Updated on: 7 11, 2010