20th [2015] Organizing Committee

General Chair

Kunio Uchiyama (Hitachi)

Past Co-Chair

Yong Lian (National University of Singapore)
Yajun Ha (National University of Singapore)

GC Advisors

Shigeru Oho (Nippon Institue of Technology)
Ichiro Naka (Renesas Electronics)

GC Secretaries

Masanao Yamaoka (Hitachi)
Yutaka Uematsu (Hitachi)
Kotaro Shimamura (Hitachi)
Yuichi Sakurai (Hitachi)
Kenshu Seto (Tokyo City University)
Nozomu Togawa (Waseda University)

Technical Program Chair

Naehyuck Chang (Seoul National University)

TPC Vice Chairs

Yasuhiro Takashima (University of Kitakyushu)
TingTing Hwang (National Tsing Hua University)

TPC Secretaries

Hyung Gyu Lee (Daegu University)
Chih-Tsun Huang (National Tsing Hua University)
Yi-Yu Liu (Yuan Ze University)

Tutorial Co-Chairs

Makoto Ikeda (University of Tokyo)
Tsuyoshi Isshiki (Tokyo Institute of Technology)

Design Contest Co-Chairs

Hiroyuki Ito (Tokyo Institute of Technology)
Noriyuki Miura (Kobe University)

Designer's Forum Co-Chairs

Yoshio Masubuchi (Toshiba)
Koji Inoue (Kyushu University)

Finance Co-Chairs

Takeshi Matsumoto (Ishikawa National College of Technology)
Atsushi Takahashi (Tokyo Institute of Technology)

Publication Co-Chairs

Shinobu Nagayama (Hiroshima City University)
Masashi Imai (Hirosaki University)

Publicity Co-Chairs

Hiroyuki Tomiyama (Ritsumeikan University)
Taeko Matsunaga (Kyushu Sangyo University)
Naohito Kojima (Toshiba)

Web Publicity Chair

Yuko Hara-Azumi (Tokyo Institute of Technology)
Tohru Ishihara (Kyoto University)

Promotion Chair

Yuichi Nakamura (NEC)

ASP-DAC Liaison at ACM SIGDA Student Research Forum

Yukihide Kohira (The University of Aizu)

STARC Liaison

Takashi Aikyo (STARC)

JEITA EDA-TC Rep.

Masaya Sumita (Panasonic)

JEITA EDA-TC Liaison

Kazutoshi Wakabayashi (NEC)

Secretariat

Yoshinori Ishizaki (JESA)
Mieko Mori (JESA)
Kohei Torikai (JESA)
Kayoko Oda (JESA)
Last Updated on: May 13, 2014